// Home
// Bestuur
// Commissies
// Wie is TNS Erkin?
// TNS Erkin in de media
// Activiteiten
// Lidmaatschap
// Sponsoring
// Contact


 


 

Bestuur

Voorzitter: Serdar Parlak
Onderwijsinstelling: Hogeschool InHolland, Technische Universiteit Delft
Opleiding: E-Technology, master
E-mail:serdar.parlak@tnserkin.nl 

 
 
Penningmeester: Cem Kaymak
Onderwijsinstelling: Hogeschool Utrecht , Universiteit van Utrecht
Opleiding: Technische Bedrijfskunde, Turkologie
E-mail: cem.kaymak@tnserkin.nl 

 
Secretaris: Bahadır Koçer
Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Opleiding: Business Administration
E-mail: bahadir.kocer@tnserkin.nl